W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ STRONY ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA ADRES HURT@SOPOT-BEVERAGES.COM, ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY  

Regulamin

 

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO DOKONYWANIA REZERWACJI

www.detal.No1Premium.pl

 

 

 1. Definicje

Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Konto Użytkownika

 • usługa dostępna za pośrednictwem Witryny umożliwiająca Użytkownikowi stworzenie własnego profilu za Witrynie i korzystanie z jego pomocą z Witryny, w rezerwację Produktów;

Polityka Prywatności

 • dokument zawierający zasady dotyczące ochrony danych osobowych i innych danych dotyczących Użytkownika lub związanych z jego korzystaniem z Witryny;

Pośrednik

 • osoba trzecia działająca na rachunek i na zlecenie Użytkownika przy zawieraniu Umowy Sprzedaży i odbioru objętych nią Produktów;

Produkty

 • produkty dostępne w Punkcie Sprzedaży, w tym napoje alkoholowe oraz akcesoria związane z konsumpcją alkoholu;

Punkt Sprzedaży

 • stacjonarny punkt sprzedaży napojów alkoholowych prowadzony przez Sopot Beverages;

Regulamin

 • niniejszy regulamin elektronicznej platformy do dokonywania rezerwacji;

Sopot Beverages

 • spółka pod firmą Sopot Beverages sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Astronomów 14, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000580350;

Umowa Sprzedaży

 • dotycząca Produktów umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sopot Beverages;

Użytkownik

 • każda osoba korzystająca z Witryny;

Witryna

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Witryna prowadzona jest przez Sopot Beverages.
  2. Korzystanie z Witryny odbywa się na zasadach przedstawionych w Regulaminie.
  3. Warunkiem korzystania z Witryny jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript (oraz oparte o tę technologię frameworki), pliki Cookies oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera.
  4. Celem działania Witryny jest umożliwienie Użytkownikowi:
   1. zapoznania się z asortymentem Produktów;
   2. dokonanie rezerwacji wybranych przez Użytkownika Produktów;
   3. dokonania przedpłaty na poczet zakupu zarezerwowanych Produktów.
  5. Punkt Sprzedaży mieści się w Gdańsku przy ul. Astronomów 14, 80-299 Gdańsk, tel. 603 080 503, e-mail: hurt@sopot-bevereages.com.

 

 1. USŁUGI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY
  1. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik ma możliwość:
   1. zapoznania się z asortymentem Produktów oferowanych przez Sopot Beverages;
   2. umieszczania komentarzy, ocen i opinii pod prezentowanymi Produktami;
   3. rejestracji i założenia zindywidualizowanego Konta Użytkownika;
   4. dokonania rezerwacji wybranych Produktów na poczet ich nabycia;
   5. dokonania przedpłaty na poczet zakupu zarezerwowanych Produktów [Przedpłata].
  2. Warunkiem korzystania z Witryny jest potwierdzenie przez Użytkownika jego pełnoletności oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
  3. Prezentacja asortymentu Produktów na Witrynie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  4. Proces rejestracji i zakładania Konta Użytkownika na Witrynie wiąże się z podaniem danych osobowych Użytkownika na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej na Witrynie. Zakładając Konto Użytkownika Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i wyraża swoją akceptację dla postanowień w niej zawartych.

 

 1. Rezerwacja produktów
  1. Dokonując rezerwacji wybranych Produktów Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. uiszczenia Przedpłaty stanowiącej jednocześnie opłatę z tytułu ich rezerwacji zaliczaną w całości na poczet ceny nabycia Produktów w momencie zawarcia umowy ich sprzedaży;
   2. zawarcia Umowy Sprzedaży zarezerwowanych Produktów w Punkcie Sprzedaży – w przeciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji;
   3. odebrania zarezerwowanych Produktów w Punkcie Sprzedaży niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Dokonując rezerwacji wybranych Produktów Użytkownik uprawniony jest do wyboru możliwości skorzystania z Pośrednika przy zawieraniu Umowy Sprzedaży i odbioru objętych nią Produktów. Dokonując wyboru takiego rozwiązania Użytkownik upoważnia Pośrednika do działania w jego imieniu. W przypadku wyboru opcji dostawy przez Pośrednika,  takie rozwiązanie dostarczenie Produktów po ich odbiorze z Punktu Sprzedaży odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Użytkownika z Pośrednikiem.
  3. Niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji i uiszczeniu Przedpłaty, Sopot Beverages potwierdzi zarezerwowanie Produktów wybranych przez Użytkownika oraz gotowość do zawarcia Umowy Sprzedaży i wydania objętych nią Produktów w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. Potwierdzenie przekazane zostanie za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rezerwacji Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 4.4 poniżej i zawierać będzie numer rezerwacji dokonanej przez Użytkownika.
  4. W razie wyboru sposobu uiszczenia Przedpłaty wskazanego w pkt. 5.1.1. poniżej potwierdzenie rezerwacji Produktów zostanie dokonane niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji.

 

 1. Przedpłata
  1. Przedpłata może zostać uiszczona:
   1. gotówką, przy zawieraniu Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. 5.2 poniżej;
   2. przelewem elektronicznym lub tradycyjnym;
   3. poprzez obciążenie karty płatniczej;
   4. płatnością w systemie PayU Polska.
  2. Forma uiszczenia Przedpłaty wskazana w pkt. 5.1.1. powyżej dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto Użytkownika.

 

 1. Sprzedaż produktów
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się wyłącznie w Punkcie Sprzedaży w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych pracy), w godzinach od 9:00 do 17:00.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się poprzez osobiste stawiennictwo Użytkownika lub Pośrednika w Punkcie Sprzedaży, podanie numeru dokonanej przez Użytkownika rezerwacji i potwierdzenie przez Sopot Beverages otrzymania Przedpłaty.
  3. Sopot Beverages odmówi zawarcia Umowy Sprzedaży Użytkownikowi lub Pośrednikowi:
   1. którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości;
   2. który nie ukończył 18 roku życia, przy czym w przypadku powzięcia wątpliwości co do pełnoletności Użytkownika lub Pośrednika Sopot Beverages uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego jego wiek.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie wraz z Produktami odbieranymi w Punkcie Sprzedaży dokumentu sprzedaży w postaci faktury. Ponadto potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywane będzie Użytkownikowi również za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rezerwacji Produktów.

 

 1. Odbiór Produktów
  1. Odbiór zarezerwowanych Produktów odbywa się wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Produkty objęte Umową Sprzedaży mogą być wydane wyłącznie Użytkownikowi – stronie Umowy Sprzedaży lub Pośrednikowi.
  3. Sopot Beverages odmówi wydania Produktów Umowy Sprzedaży Użytkownikowi lub Pośrednikowi:
   1. którego zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości;
   2. który nie ukończył 18 roku życia, przy czym w przypadku powzięcia wątpliwości co do pełnoletności Użytkownika lub Pośrednika Sopot Beverages uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego jego wiek.

 

 1. Gwarancja i REKLAMACJE
  1. W razie zawarcia Umowy Sprzedaży Sopot Beverages deklaruje sprzedaż Produktów pełnowartościowych, pozbawionych wad fizycznych i prawnych.
  2. Sopot Beverages zastrzega, iż trwałość poszczególnych Produktów nadających się do spożycia jest zindywidualizowana do określonych Produktów. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania jest podany na każdym Produkcie.
  3. Przy odbiorze Produktów Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy wydawane Produkty są zgodne z przedmiotem rezerwacji i nie zawierają wad fizycznych.
  4. W przypadku, gdy wydawane Produkty są niezgodne z przedmiotem rezerwacji lub posiadają wady, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Sopot Beverages. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Użytkownika lub numeru rezerwacji. Sopot Beverages rozpozna zgłoszenie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni.
  5. W razie stwierdzenia wady Produktu Użytkownik może:
   1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady;
   2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o ile wada jest istotna;
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedanej, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
  6. Uprawnienia wskazane w pkt. 8.5.2 i 8.5.3 powyżej nie są skuteczne, o ile Sopot Beverages niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt na wolny od wad albo usunie wadę (chyba, że Produkt był już wymieniany lub jego wada była usuwana bądź Sopot Beverages nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu lub usunięcia jego wady). Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownikiem jest konsument, może zamiast zaproponowanego usunięcia wady Produktu żądać jego wymiany na Produkt wolny od wad albo zamiast jego wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do stanu zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

 1. Postanowienia Końcowe
  1. Nazwy i oznaczenia graficzne Produktów prezentowanych na Witrynie podlegają ochronie prawnej.
  2. Wszelkie zdjęcia zamieszczone na Witrynie podlegają ochronie prawnej i zabronione jest ich powielanie, reprodukowanie i inne wykorzystywanie bez zgody Sopot Beverages.
  3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sopot Beverages, przy czym termin ten nie będzie krótszy, niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu odbywają się na zasadach dotychczasowych.
  4. Wszelkie pytania dotyczące kwestii objętych Regulaminem mogą być kierowane:
   1. osobiście w Punkcie Sprzedaży;
   2. pocztą konwencjonalną na adres: Sopot Beverages sp. zo.o., ul. Astronomów 14, 80-299 Gdańsk;
   3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: hurt@sopot-beverages.com
   4. telefonicznie na numer: 603 080 503.
  5. Sopot Beverages sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Gdańska: na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (nr I – 217/ 189/ B - 17 z dnia 19 września 2017 r.) oraz na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% alkoholu (nr I -217 / 186 / C – 17  z dnia 19 września 2017 r.).
  6. Użytkownik jest zobowiązany do rozliczania podatków należytych z tytułu zakupów w jego kraju.
    

Ekspresowa wysyłka

Darmowa dostawa informacja na górze strony

14 dni na zwrot zakupionego towaru

Bezpieczne zakupy dzięki certyfikatowi SSL

Używamy plików cookie, aby zapewnić Państwu najlepszą jakość korzystania z naszej strony internetowej